Νομικές πληροφορίες

Ορισμοί

Πελάτης: κάθε επαγγελματίας ή ικανό φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια των άρθρων 1123 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επισκέπτεται τον Ιστότοπο που αποτελεί αντικείμενο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Υπηρεσίες: Η Solution Park & www.solution-park.com παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες, λογισμικό και πληροφορίες.

Περιεχόμενο: Όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τις πληροφορίες στον Ιστότοπο, ιδίως κείμενο, εικόνες και βίντεο.

Πληροφορίες πελατών: που αντιστοιχούν σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να τηρούνται από το www.solution-park.com για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, τη διαχείριση των πελατειακών σας σχέσεων και για λόγους ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς.

Χρήστης: χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες: "Πληροφορίες που επιτρέπουν, υπό οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται" (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

Οι όροι "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", "υποκείμενο των δεδομένων", "υπεργολάβος επεξεργασίας" και "ευαίσθητα δεδομένα" έχουν την έννοια που ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ: αριθ. 2016-679).

1. Παρουσίαση της ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του γαλλικού νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του δικτυακού τόπου www.solution-park.com ενημερώνονται για την ταυτότητα των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία και την παρακολούθησή του:

Ιδιοκτήτης : SAS Solution Park Capital social de 8000€ Numéro de TVA: FR66844899021 - Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC

Siret : 84489902100027

Υπεύθυνος δημοσίευσης - DPO Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Charlie Defresne - contact@solution-park.com / 07 60 32 13 10
Ο υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.
Webmaster: webmaster@solution-park.com

Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπων

https://www.solution-park.com

Οικοδεσπότης : ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: rgpd@solution-park.com

Αυτές οι νομικές ειδοποιήσεις προέρχονται από το μοντέλο που προτείνεται από τη γεννήτρια Orson.io.

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο που προστατεύεται από τις διατάξεις του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς.
Ο Πελάτης δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταβιβάσει ή να εκμεταλλευτεί για δικό του λογαριασμό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ή των έργων που βρίσκονται στον Ιστότοπο.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.solution-park.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες του δικτυακού τόπου www.solution-park.com να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η Solution Park μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την ιστοσελίδα για λόγους τεχνικής συντήρησης, οπότε θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και τις ώρες της επέμβασης.
Ο δικτυακός τόπος www.solution-park.com ενημερώνεται τακτικά. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να ανατρέχει σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις διαβάζει.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός του δικτυακού τόπου www.solution-park.com είναι να παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Το www.solution-park.com προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.solution-park.com. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες ή παραλείψεις ενημέρωσης των πληροφοριών, είτε αυτές οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα είτε σε υπαιτιότητα τρίτων συνεργατών που τις παρέχουν.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο www.solution-park.com παρέχονται μόνο για καθοδήγηση και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο www.solution-park.com δεν είναι εξαντλητικές. Υπόκεινται σε αλλαγές που έχουν γίνει από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί περιορισμοί για τα τεχνικά δεδομένα.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες JavaScript, PHP, Html και Css.

Ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ζημία προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, οι χρήστες του δικτυακού τόπου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.
Ο ιστότοπος www.solution-park.com φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: αριθ. 2016-679).

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών που εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο προσβασιμότητας. Ο οικοδεσπότης διασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του έτους. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία φιλοξενίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ιδίως για λόγους συντήρησης, για τη βελτίωση των υποδομών της, σε περίπτωση βλάβης των υποδομών ή εάν οι υπηρεσίες παράγουν κίνηση που θεωρείται μη φυσιολογική.

Το www.solution-park.com και ο οικοδεσπότης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου Διαδικτύου, των τηλεφωνικών γραμμών ή του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεφωνίας, ιδίως λόγω συμφόρησης του δικτύου που εμποδίζει την πρόσβαση στον διακομιστή.

5. Πνευματική ιδιοκτησία και παραποίηση.

Το www.solution-park.com είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο. δικτυακός τόπος διαδίκτυο, ιδίως κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, βίντεο, εικονίδια και ήχους.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται, εκτός εάν έχει προηγηθεί γραπτή άδεια από: www.solution-park.com.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ορισμένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί από τους ακόλουθους ιστότοπους: unsplash.com, stock.adobe.com, pixabay.com, για τους οποίους θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε.

6. Περιορισμός της ευθύνης.

Οι www.solution-park.com & Solution Park ενεργούν ως εκδότες του δικτυακού τόπου. www.solution-park.com Solution Park είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου που δημοσιεύεται.

Το www.solution-park.com & Solution Park δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο www.solution-park.com, οι οποίες προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Το www.solution-park.com & Solution Park δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε έμμεση ζημία (όπως απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή απώλεια ευκαιριών) που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.solution-park.com.
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδραστικές περιοχές (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας). Το www.solution-park.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή την περιοχή και παραβιάζει τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Κατά περίπτωση, το www.solution-park.com επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να καταλογίσει στον χρήστη αστικές ή/και ποινικές ευθύνες, ιδίως σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τους κανονισμούς σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, τον νόμο της 21ης Ιουνίου 2014 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της 06ης Αυγούστου 2004 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Υπεύθυνοι για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

Για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη και της περιήγησης στον Ιστότοπο, υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι: Solution Park. www.solution-park.comest εκπροσωπούμενη από τον Charlie Defresne, τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

Ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει, το www.solution-park.com δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Ειδικότερα, είναι ευθύνη του Πελάτη να καθορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων του, να παρέχει στους υποψήφιους και τους πελάτες του, αφού λάβει τη συγκατάθεσή τους, πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να τηρεί ακριβές μητρώο των πράξεων επεξεργασίας.
Κάθε φορά που το www.solution-park.com επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, το www.solution-park.com λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ακριβή και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους το www.solution-park.com τα επεξεργάζεται.

7.2 Σκοπός των δεδομένων που συλλέγονται

Το www.solution-park.com μπορεί να επεξεργάζεται ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δεδομένα:

για να καταστεί δυνατή η περιήγηση στον ιστότοπο και η διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών που παραγγέλνει ο χρήστης: δεδομένα σύνδεσης και χρήσης του ιστότοπου, τιμολόγηση, ιστορικό παραγγελιών κ.λπ.
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (spamming, hacking κ.λπ.): εξοπλισμός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης (κατακερματισμένος) κ.λπ.
για τη βελτίωση της πλοήγησης στο Ιστοσελίδα δεδομένα σύνδεσης και χρήσης
για τη διεξαγωγή προαιρετικών ερευνών ικανοποίησης στο www.solution-park.com: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για την πραγματοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας (sms, email): αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email
Το www.solution-park.com δεν πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο ή για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.

7.3 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι χρήστες του www.solution-park.com έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), διόρθωσης (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), ενημέρωσης και πληρότητας των δεδομένων των χρηστών το δικαίωμα δέσμευσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), όταν τα δεδομένα αυτά είναι ανακριβή, ελλιπή, ασαφή, παρωχημένα ή η συλλογή, χρήση, κοινοποίηση ή αποθήκευση των οποίων απαγορεύεται
το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (άρθρο 13-2γ RGPD)
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 18 RGPD)
το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 21 RGPD)
το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες, όταν τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής τους ή βάσει σύμβασης (άρθρο 20 της οδηγίας για τους χρήστες)
το δικαίωμα να καθορίζουν την τύχη των δεδομένων των χρηστών μετά το θάνατό τους και να επιλέγουν σε ποιον θα κοινοποιήσει (ή όχι) το www.solution-park.com τα δεδομένα τους σε τρίτο μέρος που έχουν προηγουμένως ορίσει οι ίδιοι
Μόλις το www.solution-park.com λάβει γνώση του θανάτου ενός Χρήστη και ελλείψει οδηγιών από τον Χρήστη, το www.solution-park.com αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστρέψει τα δεδομένα του Χρήστη, εκτός εάν είναι απαραίτητο να τα διατηρήσει για αποδεικτικούς σκοπούς ή για να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να μάθει πώς χρησιμοποιεί το www.solution-park.com τα Προσωπικά του Δεδομένα, να ζητήσει τη διόρθωσή τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει γραπτώς με το www.solution-park.com στην ακόλουθη διεύθυνση

Solution Park - DPO
44 rue Montméjean 33100 BORDEAUX.
Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τα προσωπικά δεδομένα που επιθυμεί να διορθώσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει το www.solution-park.com, ταυτοποιώντας τον εαυτό του με ακρίβεια και προσκομίζοντας αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο).

Τα αιτήματα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο www.solution-park.com από το νόμο, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση ή την αρχειοθέτηση εγγράφων. Τέλος, οι χρήστες του www.solution-park.com μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στις εποπτικές αρχές, ιδίως στην CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το www.solution-park.com δεσμεύεται να μην επεξεργάζεται, φιλοξενεί ή μεταφέρει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους πελάτες του σε χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρίζεται ως "μη κατάλληλη" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων τον πελάτη. Ωστόσο, το www.solution-park.com παραμένει ελεύθερο να επιλέγει τους τεχνικούς και εμπορικούς υπεργολάβους του, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: αριθ. 2016-679).

Το www.solution-park.com αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριών και ιδίως για να διασφαλίσει ότι δεν κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ωστόσο, εάν υποπέσει στην αντίληψη του www.solution-park.com ένα περιστατικό που επηρεάζει την ακεραιότητα ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να τον ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και να τον ενημερώσει για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε. Επιπλέον, το www.solution-park.com δεν συλλέγει "ευαίσθητα δεδομένα".

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τις θυγατρικές και τους υπεργολάβους (πάροχοι υπηρεσιών) του www.solution-park.com, αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας πολιτικής.

Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω, τα κύρια άτομα που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών στη διεύθυνση www.solution-park.com είναι οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών μας.

7.5 Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Για τους χρήστες του δικτυακού τόπου www.solution-park.com, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας και τα οποία θα διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης:
Δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο

Το www.solution-park.com συλλέγει επίσης πληροφορίες για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την παροχή συμβουλών με βάση το περιεχόμενο:
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας συλλέγεται εάν ζητήσετε μια δοκιμή από την υπηρεσία Solution Park, αλλά θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας εξουσιοδοτείτε (π.χ. αποστολή μιας δοκιμής).

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 9 μηνών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

8. Κοινοποίηση συμβάντων

Παρά τις προσπάθειές μας, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια.
Εάν αντιληφθούμε παραβίαση της ασφάλειας, θα ειδοποιήσουμε τους ενδιαφερόμενους χρήστες ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι διαδικασίες μας για την κοινοποίηση συμβάντων λαμβάνουν υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τις δικές τους κανονιστικές υποχρεώσεις αναφοράς.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη της ιστοσελίδας www.solution-park.com δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται ή πωλείται με οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η ανάληψη της εξαγοράς του www.solution-park.com και των δικαιωμάτων του θα επέτρεπε τη διαβίβαση των προαναφερθέντων πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα είχε την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του δικτυακού τόπου www.solution-park.com.

Ασφάλεια
Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων Υγείας, το www.solution-park.com χρησιμοποιεί δίκτυα που προστατεύονται από τυποποιημένες συσκευές όπως τείχη προστασίας, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση και κωδικούς πρόσβασης.

Όταν επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, το www.solution-park.comprend λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή ή καταστροφή.

9. Σύνδεσμοι υπερκειμένου, cookies και ετικέτες διαδικτύου

Ο δικτυακός τόπος www.solution-park.com περιέχει διάφορους συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με την άδεια του www.solution-park.com. Ωστόσο, το www.solution-park.com δεν είναι σε θέση να ελέγξει το περιεχόμενο των ιστότοπων που επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και, κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία ευθύνη από αυτή την άποψη.

Εάν δεν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, αποδέχεστε ότι ο ιστότοπος μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απενεργοποίησης που σας προσφέρονται και περιγράφονται παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

9.1. COOKIES

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύεται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστή, smartphone) (εφεξής "Cookies"). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του Χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Τα cookies δεν είναι σε καμία περίπτωση πιθανό να προκαλέσουν βλάβη στο τερματικό του Χρήστη.

Το www.solution-park.com είναι πιθανό να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη στον Ιστότοπο, όπως οι σελίδες που επισκέφθηκε και οι αναζητήσεις που πραγματοποίησε. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο www.solution-park.com να βελτιώσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και την εμπειρία περιήγησης του Χρήστη.

Καθώς τα Cookies διευκολύνουν την περιήγηση και/ή την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο, οι Χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους ώστε να μπορούν να αποφασίζουν αν θα τα αποδέχονται ή όχι, έτσι ώστε τα Cookies να αποθηκεύονται στο τερματικό ή, αντίθετα, να απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με τον αποστολέα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ρυθμίσουν το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους έτσι ώστε να τους προσφέρεται η δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των Cookies από καιρό σε καιρό, πριν από την πιθανή αποθήκευση ενός Cookie στο τερματικό τους. www.solution-park.com ενημερώνει τους χρήστες ότι, σε αυτή την περίπτωση, οι λειτουργίες του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής τους ενδέχεται να μην είναι όλες διαθέσιμες.

Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να αποθηκεύσει τα Cookies στο τερματικό του ή στο πρόγραμμα περιήγησής του ή εάν διαγράψει τα αποθηκευμένα Cookies, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η περιήγησή του και η εμπειρία του στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί όταν το www.solution-park.com ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών του δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τις ρυθμίσεις γλώσσας και οθόνης ή τη χώρα από την οποία το τερματικό φαίνεται να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Κατά περίπτωση, το www.solution-park.com αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που συνδέονται με την υποβαθμισμένη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει το www.solution-park.com, οι οποίες προκύπτουν από (i) την άρνηση των Cookies από τον Χρήστη (ii) την αδυναμία του www.solution-park.com να καταγράψει ή να συμβουλευτεί τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους λόγω επιλογής του Χρήστη. Για τη διαχείριση των Cookies και τις επιλογές του Χρήστη, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, το οποίο υποδεικνύει πώς ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις επιθυμίες του όσον αφορά τα Cookies.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εκφράσουν και να τροποποιήσουν τις επιθυμίες τους σχετικά με τα cookies ανά πάσα στιγμή. www.solution-park.com μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για να το βοηθήσει να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα.

Τέλος, κάνοντας κλικ στα εικονίδια των κοινωνικών δικτύων Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.solution-park.com ή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και εφόσον ο χρήστης έχει αποδεχτεί την κατάθεση cookies συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο www.solution-park.com ή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, τα Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus ενδέχεται επίσης να καταθέσουν cookies στα τερματικά σας (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο).

Αυτού του είδους τα cookies τοποθετούνται στα τερματικά σας μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ιστοσελίδα Διαδικτυακή ή κινητή εφαρμογή του www.solution-park.com. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την κατάθεση αυτού του τύπου cookie από το www.solution-park.com ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 9.2. ΕΤΙΚΈΤΕΣ INTERNET

Το www.solution-park.com μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιεί web beacons (επίσης γνωστά ως "tags", action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs και one-to-one GIFs) και να τα αναπτύσσει μέσω ενός εξειδικευμένου συνεργάτη web analytics που μπορεί να βρίσκεται (και επομένως να αποθηκεύει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) σε μια ξένη χώρα.

Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται τόσο στις διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο όσο και στις διάφορες σελίδες του Ιστότοπου.
Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο www.solution-park.com να αξιολογεί τις αντιδράσεις των επισκεπτών στον Ιστότοπο και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του (για παράδειγμα, τον αριθμό των φορών που ανοίγει μια σελίδα και τις πληροφορίες που συμβουλεύεται), καθώς και τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και άλλων ιστότοπων χρησιμοποιώντας αυτές τις ετικέτες, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας για το www.solution-park.com και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και του Διαδικτύου.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου www.solution-park.com υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο.
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν το επιτρέπει, τα αρμόδια δικαστήρια του Μπορντό έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

elGreek