Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και χρήσης 

 1. Σχετικά με εμάς 

SOLUTION PARK, SAS με κεφάλαιο 8.000 ευρώ, με έδρα στη διεύθυνση Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC, εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορικών και εταιρικών επιχειρήσεων του BORDEAUX με αριθμό 844 899 021, εκπροσωπούμενη από τον κ. CHARLIE DEFRESNE (εφεξής "η εταιρεία"). Εταιρεία"). Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: εμπορία λογισμικού διαχείρισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 

 1. Προοίμιο 

Η Εταιρεία καλεί τους Χρήστες της να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης (εφεξής οι "Όροι και Προϋποθέσεις"). ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ" ). Οι ΓΟΣ/ΓΠ ισχύουν για όλες τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους Πελάτες της της ίδιας κατηγορίας, ανεξαρτήτως των ρητρών που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στα έγγραφα του Πελάτη, ιδίως στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αγοράς του. 

Τα ΣΓΠ/ΣΕ αποστέλλονται συστηματικά σε κάθε Πελάτη που τα ζητάει. 

Ο Πελάτης υποχρεούται να διαβάσει τους ΓΟΠ/ΓΟΣ πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταγενέστερης τροποποίησης των ΓΚΣ/ΣΕ, ο Πελάτης δεσμεύεται από την έκδοση που ίσχυε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

Τα δεδομένα που καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας αποτελούν απόδειξη των συναλλαγών που έχουν συναφθεί με τον Πελάτη. 

 1. Ορισμοί 

Πελάτης "σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μια παραγγελία σε αυτόν τον Ιστότοπο, 

Παραγγελία παραγγελία" αναφέρεται σε κάθε παραγγελία που υποβάλλεται από Χρήστη εγγεγραμμένο σε αυτόν τον Ιστότοπο με σκοπό να επωφεληθεί από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, 

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και χρήσης "ή ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ "Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης και ηλεκτρονικής χρήσης, 

Καταναλωτής " σημαίνει τον αγοραστή που είναι φυσικό πρόσωπο και δεν ενεργεί για επαγγελματικούς σκοπούς ή/και εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

Επαγγελματικό "σημαίνει τον αγοραστή, είτε πρόκειται για νομική οντότητα είτε για φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

Υπηρεσίες "αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες από την Εταιρεία μέσω αυτού του Ιστότοπου, 

Ιστοσελίδα "αναφέρεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, δηλαδή στο www.solution-park.com, 

Εταιρεία "αναφέρεται στην Société SOLUTION PARK, η οποία περιγράφεται λεπτομερέστερα στο άρθρο Ι του παρόντος- και 

Χρήστης "αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. 

 1. Εγγραφή 

Η εγγραφή στον Ιστότοπο είναι ανοικτή σε όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι ενήλικα και έχουν πλήρη προσωπικότητα και δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Η χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη στον Ιστότοπο. Η εγγραφή είναι δωρεάν. 

Για να εγγραφεί, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, χωρίς τα οποία η υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 

Οι χρήστες εγγυώνται και δηλώνουν υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στον Ιστότοπο, ιδίως κατά την εγγραφή τους, είναι ακριβείς και αληθείς. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στις πληροφορίες αυτές και είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό τους. 

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αυτά είναι αυστηρά προσωπικά και εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να κοινοποιηθούν σε τρίτους, διαφορετικά ο λογαριασμός του εγγεγραμμένου χρήστη θα διαγραφεί. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της σύνδεσής του και του κωδικού πρόσβασής του. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την υφαρπαγή της ταυτότητας ενός Χρήστη. Εάν ένας Χρήστης υποψιαστεί απάτη ανά πάσα στιγμή, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό, ώστε η τελευταία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να διορθώσει την κατάσταση. 

Κάθε Χρήστης, είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο είτε για φυσικό πρόσωπο, μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ΓΟΠ/ΓΠ, ιδίως σε περίπτωση δημιουργίας πολλών λογαριασμών για ένα μόνο άτομο ή παροχής ψευδών πληροφοριών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσωρινά ή μόνιμα όλους τους λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν από τον παραβάτη εγγεγραμμένο χρήστη. 

Η διαγραφή του λογαριασμού συνεπάγεται την οριστική απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων και των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν στον Ιστότοπο. Ωστόσο, τυχόν παραγγελίες που έχουν τοποθετηθεί και τιμολογηθεί από την Ιστοσελίδα πριν από τη διαγραφή του λογαριασμού θα διεκπεραιωθούν υπό κανονικές συνθήκες. 

Σε περίπτωση διαγραφής ενός λογαριασμού από την Εταιρεία λόγω μη συμμόρφωσης με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους ΓΟΠ/ΓΟΠ, απαγορεύεται επίσημα στον παραβάτη Χρήστη να εγγραφεί εκ νέου στον Ιστότοπο απευθείας, μέσω άλλης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ενδιάμεσου χωρίς τη ρητή άδεια της Εταιρείας. 

 1. Υπηρεσίες και τιμές 

Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το GCS/GU είναι αυτές που αναφέρονται στο Ιστοσελίδα οι οποίες προσφέρονται απευθείας από την Εταιρεία ή τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες περιγράφονται στην αντίστοιχη σελίδα του Ιστότοπου και αναφέρονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας όταν ο Χρήστης δεν είναι επιλέξιμος. 

Όταν ένας εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να αποκτήσει μια υπηρεσία που πωλείται από την Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου, η τιμή που αναγράφεται στη σελίδα της υπηρεσίας αντιστοιχεί στην τιμή σε ευρώ χωρίς φόρο (ΧΤ) και λαμβάνει υπόψη τις ισχύουσες εκπτώσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας. Η αναγραφόμενη τιμή δεν περιλαμβάνει τα παρεπόμενα έξοδα, τα οποία θα αναφέρονται κατά περίπτωση στην περίληψη πριν από την παραγγελία. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή. Δεσμεύεται να τιμολογεί τις υπηρεσίες με την τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας τους. Για υπηρεσίες για τις οποίες η τιμή δεν μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων ή να υποδειχθεί με βεβαιότητα, θα αποστέλλεται στον Πελάτη λεπτομερής προσφορά. 

Σε καμία περίπτωση ο Χρήστης δεν μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή εκπτώσεων που δεν ίσχυαν πλέον κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. 

 1. Έλεγχοι 

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν μόνο αφού ο Χρήστης εγγραφεί στον Ιστότοπο. Μόλις συνδεθούν στο λογαριασμό τους, οι Χρήστες μπορούν να προσθέσουν Υπηρεσίες στο εικονικό καλάθι τους. Μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σύνοψη του εικονικού καλαθιού τους για να επιβεβαιώσουν τις Υπηρεσίες που επιθυμούν να παραγγείλουν και να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους πατώντας το κουμπί "Παραγγελία". 

Στη συνέχεια, ο Πελάτης πρέπει να εισάγει τη διεύθυνσή του, τον τρόπο παράδοσης και έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η παραγγελία και να καταρτιστεί ουσιαστικά η σύμβαση πώλησης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας. 

Μια παραγγελία καταχωρείται στον Ιστότοπο όταν ο Πελάτης αποδέχεται τους ΓΟΠ/ΓΟΠ τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο και επικυρώνει την παραγγελία. Η επικύρωση αυτή αποτελεί απόδειξη της σύμβασης πώλησης. Η ολοκλήρωση της Παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των τιμών και των όρων και προϋποθέσεων των υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον Ιστότοπο. 

Μόλις γίνει η παραγγελία, ο Πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιβεβαίωση αυτή θα συνοψίζει την παραγγελία και τις πληροφορίες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας(ων). 

Σε περίπτωση μη πληρωμής, λανθασμένης διεύθυνσης από τον Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος με τον λογαριασμό του Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει την παραγγελία του Πελάτη μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν είναι αδύνατη η εκτέλεση της υπηρεσίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία για την εν λόγω υπηρεσία θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί, ενώ το υπόλοιπο της παραγγελίας θα παραμείνει σταθερό και οριστικό. 

Η Εταιρεία μπορεί να χορηγεί στον Πελάτη μειώσεις τιμών, εκπτώσεις και εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των υπηρεσιών που παραγγέλλονται ή την κανονικότητα των παραγγελιών, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Εταιρεία. 

 1. Όροι και προϋποθέσεις πληρωμής 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι πωλήσεις εξοφλούνται με μετρητά κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. 

Ανάλογα με τη φύση ή την αξία της παραγγελίας, η Εταιρεία είναι ελεύθερη να ζητήσει προκαταβολή ή πληρωμή του συνολικού τιμήματος κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας ή κατά την παραλαβή του τιμολογίου. 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω : 

Επιταγή Τραπεζικό έμβασμα Πιστωτική κάρτα 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη εξόφλησης των υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στο τιμολόγιο, ο Επαγγελματίας Πελάτης καταβάλλει στην Εταιρεία πρόστιμο καθυστέρησης πληρωμής με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την πράξη αναχρηματοδότησής της. Η πράξη χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται είναι η πιο πρόσφατη κατά την ημερομηνία της εντολής παροχής υπηρεσιών. 

Εκτός από τις ποινές καθυστέρησης πληρωμής, κάθε ποσό, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, που δεν καταβάλλεται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, συνεπάγεται αυτόματα την καταβολή πάγιου προστίμου 40 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης. 

Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία που συμφωνείται στο τιμολόγιο, ο Πελάτης Καταναλωτής καταβάλλει στην Εταιρεία πρόστιμο υπερημερίας σε ποσοστό ίσο με το νόμιμο επιτόκιο. 

Ο Πελάτης δεν μπορεί να συμψηφίσει τις ποινές για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών που παρήγγειλε με ποσά που οφείλει ο Πελάτης στην Εταιρεία για την αγορά των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο. 

Το πρόστιμο που οφείλει να καταβάλει ο Πελάτης, είτε πρόκειται για Επαγγελματία είτε για Καταναλωτή, υπολογίζεται επί του ποσού, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, του υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία λήξης του τιμήματος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής που περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει την πώληση. 

 1. Εκτέλεση των υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που παραγγέλλονται στον Ιστότοπο θα παρέχονται από : 

SAS Solution Park (SIRET 844 899 021 00019). 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους της για την παροχή της υπηρεσίας εντός του χρονοδιαγράμματος που ανακοινώθηκε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας που οφείλονται σε σφάλματα για τα οποία δεν ευθύνεται. 

Εάν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα L216-2 και L216-3 του γαλλικού κώδικα καταναλωτών. Τα ποσά που έχει καταβάλει ο πελάτης επιστρέφονται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της σύμβασης. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν η καθυστέρηση της Εταιρείας οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή σε ένα απρόβλεπτο και ακαταμάχητο γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας φυσικής υπηρεσίας δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί ή αναβλήθηκε λόγω σφάλματος στη διεύθυνση που δήλωσε ο Πελάτης, τα έξοδα ταξιδιού του παρόχου υπηρεσιών που ορίστηκε από την Εταιρεία για την εκτέλεση της ανεπιτυχούς υπηρεσίας θα βαρύνουν τον Πελάτη. 

 1. Απαιτήσεις 

Για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία εντός 30 ημερών από την παροχή της Υπηρεσίας. 

Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα καταγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να αποστείλει στην Εταιρεία, στη διεύθυνση Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC, δήλωση στην οποία θα εκφράζει τις επιφυλάξεις και τα παράπονά του, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Αίτηση που δεν πληροί τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω δεν θα γίνεται δεκτή. 

Αφού εξετάσει την καταγγελία, η Ιστοσελίδα μπορεί, κατά περίπτωση, να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει τις Υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό και με δικά της έξοδα. 

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή 

Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο L221-28 του Κώδικα Καταναλωτή, όπως αναπαράγεται παρακάτω: 

"Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για συμβάσεις : 

1° Η παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται πλήρως πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και όταν η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή προηγούμενη συμφωνία του καταναλωτή και τη ρητή παραίτησή του από το δικαίωμα υπαναχώρησης,2° Η προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών των οποίων η τιμή εξαρτάται από διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά που δεν είναι υπό τον έλεγχο του επιχειρηματία και είναι πιθανό να συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, 

3° Η προμήθεια αγαθών κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,4° Η προμήθεια αγαθών που ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να λήξουν γρήγορα, 

5° Η προμήθεια αγαθών που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή μετά την παράδοση και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας, 

6° Η παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, αναμειγνύονται αναπόσπαστα με άλλα αντικείμενα, 

7° Η προμήθεια αλκοολούχων ποτών, η παράδοση των οποίων αναβάλλεται για περισσότερες από τριάντα ημέρες και των οποίων η αξία που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς που είναι εκτός του ελέγχου του εμπόρου, 

8° Εργασίες συντήρησης ή επισκευής που πρέπει να πραγματοποιηθούν επειγόντως στο σπίτι του καταναλωτή και ζητούνται ρητά από τον καταναλωτή, εντός των ορίων των ανταλλακτικών και των εργασιών που είναι απολύτως απαραίτητες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, 

9° Η προμήθεια εγγραφών ήχου ή εικόνας ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή μετά την παράδοση, 

10° Προμήθεια εφημερίδας, περιοδικού ή περιοδικού, εκτός από τις συμβάσεις συνδρομής για τις εν λόγω εκδόσεις, 

11° Ολοκληρώθηκε με δημόσιο πλειστηριασμό , 

12° Υπηρεσίες στέγασης, εκτός από τη διαμονή σε κατοικίες, τη μεταφορά εμπορευμάτων, την ενοικίαση αυτοκινήτων, την τροφοδοσία ή τις δραστηριότητες αναψυχής που πρέπει να παρέχονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, 

13° Η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, η εκτέλεση του οποίου άρχισε αφού ο καταναλωτής έδωσε τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή του και παραιτήθηκε ρητά από το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής πρέπει να αποστείλει δήλωση υπαναχώρησης στη διεύθυνση 33 rue Montmejean (33100) Bordeaux. 

Θα του επιστραφούν όλες οι αμοιβές που κατέβαλε για την παροχή υπηρεσιών εντός 14 ημερών από τη στιγμή που η Εταιρεία θα λάβει γνώση της δήλωσης αποχώρησής του. Η επιστροφή θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. 

Ωστόσο, εάν η υπηρεσία έχει ήδη αρχίσει κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία λαμβάνει γνώση της υπαναχώρησης, η αξία που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει ήδη παρασχεθεί θα αφαιρεθεί από την επιστροφή. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής όπως και για την αγορά. 

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Η εγγραφή στον Ιστότοπο συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί την επεξεργασία των δεδομένων του, του ζητείται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. 

Η παρούσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει πληροφορίες, να έχει πρόσβαση, να διορθώσει, να τροποποιήσει και να αντιταχθεί σε όλα τα προσωπικά του δεδομένα, απευθυνόμενος εγγράφως, ταχυδρομικώς και με απόδειξη της ταυτότητάς του, στην ακόλουθη διεύθυνση: 27 Ch. des Greses, Laverdarié (81100 ) CASTRES . 

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας του Πελάτη και, κατά περίπτωση, για την έκδοση τιμολογίων, καθώς και για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας. 

 1. Κοινή χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων 

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτες εταιρείες για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών. Με την περιήγησή τους στον Ιστότοπο, οι Πελάτες αποδέχονται ότι οι τρίτες εταιρείες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. 

Οι εν λόγω τρίτες εταιρείες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται μόνο για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

Η Ιστοσελίδα παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. 

Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες ή εμπορικές προσφορές από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της. 

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί να λαμβάνει αυτές τις εμπορικές προσφορές, γράφοντας στη διεύθυνση της Εταιρείας που αναφέρεται παραπάνω ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται για τον σκοπό αυτό στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνει. 

Επιπλέον, οι πληροφορίες του Πελάτη μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη για τους ακόλουθους σκοπούς: 

συμμόρφωση με το νόμο προστασία οποιουδήποτε προσώπου από σοβαρή σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατο καταπολέμηση της απάτης ή των επιθέσεων κατά της Εταιρείας ή των χρηστών της προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. 

 1. Προστασία δεδομένων 

Η Εταιρεία διασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας που είναι κατάλληλο και ανάλογο προς τους κινδύνους που αναλαμβάνονται και την πιθανότητά τους, σύμφωνα με τις Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία σε καμία υποχρέωση αποτελέσματος όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων. 

 1. Cookies 

Για να μπορέσουν οι Χρήστες να επωφεληθούν από τη βέλτιστη περιήγηση στον Ιστότοπο και τη βελτιωμένη λειτουργία των διαφόρων διεπαφών και εφαρμογών, η Εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή του Χρήστη. Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση στον Ιστότοπο, καθώς και τυχόν δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες (ιδίως αναζητήσεις, σύνδεση, email, κωδικός πρόσβασης). 

Ο Χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρεία να τοποθετήσει ένα αρχείο γνωστό ως "cookie" στον σκληρό δίσκο του Χρήστη. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει, να τροποποιήσει την περίοδο αποθήκευσης ή να διαγράψει αυτό το cookie μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος περιήγησης. Εάν η συστηματική απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη τον εμποδίζει να χρησιμοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του δικτυακού τόπου, η δυσλειτουργία αυτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση ζημία για το μέλος, το οποίο δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ως αποτέλεσμα. 

 1. Αλλαγές 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν, τους ΓΟΠ/ΓΟΠ και οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης ή άλλο στοιχείο των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου. 

Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο χρήστης υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στα ΓΟΣ/ΓΠ που ισχύουν κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας. 

 1. Ευθύνη 

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη διαθεσιμότητα, προσωρινή ή μόνιμη, του Ιστότοπου και, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία είναι πάντα διαθέσιμη, μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε εθελοντική βάση, να καταστήσει τον Ιστότοπο μη διαθέσιμο προκειμένου να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης, βελτίωσης ή συντήρησης. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο παρόν, η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις στην παροχή μιας υπηρεσίας για λόγους που είναι πέραν του ελέγχου της, εκτός του ελέγχου της, απρόβλεπτοι και ακατανίκητοι ή για τους οποίους δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. 

 1. Πνευματική ιδιοκτησία 

Το εμπορικό σήμα, το λογότυπο και ο γραφικός χάρτης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι καταχωρημένα στο INPI και αποτελούν έργα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Οποιαδήποτε διάδοση, χρήση, αναπαράσταση ή αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή άδεια της προαναφερόμενης εταιρείας θα εκθέσει τον παραβάτη σε αστικές και ποινικές διαδικασίες. 

 1. Ρήτρα δικαιοδοσίας 

Το δίκαιο που διέπει το GCS/GUU είναι το γαλλικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και ενός Χρήστη κατά την εκτέλεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων υπόκειται σε προσπάθεια φιλικής επίλυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διαφορές θα παραπέμπονται στα αρμόδια τακτικά δικαστήρια. 

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι μπορεί να προσφύγει στη συμβατική διαμεσολάβηση, στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης Καταναλωτών (Commission de la Médiation de la Consommation) που προβλέπεται στο άρθρο L534-7 του γαλλικού καταναλωτικού κώδικα, ή σε υφιστάμενους κλαδικούς φορείς διαμεσολάβησης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφοράς. 

 1. Προσυμβατικές πληροφορίες 

Πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας τους, οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι τους έχουν παρασχεθεί, με ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο, το GCS/GUI και οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα L111-1 έως L111-7 του Γαλλικού Κώδικα Καταναλωτή, και ιδίως : 

τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών- την τιμή των Υπηρεσιών- την ημερομηνία ή την προθεσμία εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει την Υπηρεσία- πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της Εταιρείας (ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας)- πληροφορίες σχετικά με τις νομικές και συμβατικές εγγυήσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής τους- τη δυνατότητα προσφυγής σε συμβατική διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφοράς- πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (προθεσμία, διαδικασίες άσκησής του). 

Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας στον Ιστότοπο συνεπάγεται την αποδοχή των ΓΟΣ/ΓΟΣ. Ο Πελάτης δεν μπορεί να βασιστεί σε αντιφατικό έγγραφο. 

Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1ος όροφος - 33700 MÉRIGNAC

 1. Χορηγός ενός χώρου στάθμευσης 

Σε περίπτωση χορηγίας χώρου στάθμευσης, ο χορηγούμενος χώρος στάθμευσης πρέπει να παραμείνει πελάτης της Solution Park για τουλάχιστον 3 μήνες για να επικυρωθεί η χορηγία. 

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης έχουν συνταχθεί από εξειδικευμένο δικηγόρο και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούμε μην τους αντιγράψετε, διαφορετικά μπορεί να διωχθείτε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.