Informacje prawne

Definicje

Klient: każda profesjonalna lub zdolna do działania osoba fizyczna w rozumieniu art. 1123 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza Witrynę będącą przedmiotem niniejszych Warunków Ogólnych.

Usługi: Solution Park & www.solution-park.com zapewnia klientom usługi, oprogramowanie i informacje.

Treść: Wszystkie elementy składające się na informacje w Witrynie, w szczególności tekst, obrazy i filmy.

Informacje o kliencie: Zwane dalej "Informacjami", które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez www.solution-park.com w celu zarządzania kontem użytkownika, zarządzania relacjami z klientami oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: "Informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "podwykonawca przetwarzania" i "dane wrażliwe" mają znaczenie określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony internetowej www.solution-park.com są informowani o tożsamości różnych stron zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel firmy : SAS Solution Park Capital social de 8000€ Numéro de TVA: FR66844899021 - Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC

Siret : 84489902100027

Menedżer publikacji - DPO Menedżer przetwarzania danych: SAS Solution Park / contact@solution-park.com / 07 60 32 13 10
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster: webmaster@solution-park.com

Produkcja i utrzymanie stron internetowych:

VivaWeb

Agencja internetowa VivaWeb

Gospodarz : ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Inspektor ochrony danych: rgpd@solution-park.com

Te informacje prawne pochodzą z modelu zaproponowanego przez generator Orson.io.

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Witryna stanowi dzieło intelektualne chronione przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej i obowiązującymi przepisami międzynarodowymi.
Klient nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przenosić ani wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów znajdujących się na Stronie.

Korzystanie ze strony internetowej www.solution-park.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania określonych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego zaleca się użytkownikom strony internetowej www.solution-park.com regularne zapoznawanie się z nimi.

Niniejsza strona internetowa jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Solution Park może jednak podjąć decyzję o przerwaniu działania witryny w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej, w którym to przypadku dołoży starań, aby poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji z wyprzedzeniem.
Strona internetowa www.solution-park.com jest regularnie aktualizowana. W ten sam sposób noty prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu ich przeczytania.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej www.solution-park.com jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy.
www.solution-park.com dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej www.solution-park.com były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub brak aktualizacji informacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jej winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy je dostarczają.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.solution-park.com mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie internetowej www.solution-park.com nie są wyczerpujące. Mogą one ulec zmianie od czasu ich opublikowania w Internecie.

4. Umowne ograniczenia dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologie JavaScript, PHP, Html i Css.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne wynikające z korzystania z witryny. Ponadto użytkownicy strony zobowiązują się do korzystania z niej przy użyciu najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu oraz aktualnej przeglądarki najnowszej generacji.
Strona internetowa www.solution-park.com jest hostowana przez dostawcę usług w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

Celem jest dostarczenie usługi zapewniającej najwyższy poziom dostępności. Host zapewnia ciągłość świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usługi hostingu na możliwie najkrótszy czas, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu ulepszenia swojej infrastruktury, w przypadku awarii infrastruktury lub jeśli Usługi generują ruch uznany za nietypowy.

www.solution-park.com i gospodarz nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku awarii sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności z powodu przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i podrabianie towarów.

www.solution-park.com jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej. strona internetowa Internet, w szczególności teksty, obrazy, grafiki, logo, filmy, ikony i dźwięki.
Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą: www.solution-park.com.

Każde nieuprawnione użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.
Niektóre zdjęcia pochodzą z następujących stron internetowych: unsplash.com, stock.adobe.com, pixabay.com, za które serdecznie dziękujemy.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

www.solution-park.com & Solution Park działają jako wydawcy witryny. www.solution-park.com Solution Park jest odpowiedzialny za jakość i dokładność publikowanych treści.

www.solution-park.com & Solution Park nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej www.solution-park.com, wynikające z korzystania ze sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

www.solution-park.com & Solution Park nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (takie jak utrata działalności lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej www.solution-park.com.
Obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. www.solution-park.com zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach www.solution-park.com zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawie o ochronie danych z dnia 6 sierpnia 2004 r. oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych

W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika i przeglądania Witryny, stroną odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: Solution Park. www.solution-park.comest reprezentowana przez Charliego Defresne, jej przedstawiciela prawnego.

Jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzonych przez siebie danych, www.solution-park.com zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązkiem Klienta jest ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom, po uzyskaniu ich zgody, pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie dokładnego rejestru operacji przetwarzania.
Za każdym razem, gdy www.solution-park.com przetwarza Dane Osobowe, www.solution-park.com podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są dokładne i odpowiednie do celów, dla których www.solution-park.com je przetwarza.

7.2 Cel gromadzonych danych

www.solution-park.com może przetwarzać niektóre lub wszystkie z poniższych danych:

w celu umożliwienia przeglądania Witryny oraz zarządzania i śledzenia usług zamówionych przez użytkownika: połączenie z Witryną i dane dotyczące użytkowania, fakturowanie, historia zamówień itp.
w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowanie, hakowanie itp.): sprzęt komputerowy używany do przeglądania, adres IP, hasło (zaszyfrowane) itp.
aby poprawić nawigację na Strona internetowa dane dotyczące połączenia i użytkowania
w celu przeprowadzenia opcjonalnych badań satysfakcji na stronie www.solution-park.com: adres e-mail
w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail
Serwis www.solution-park.com nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie w razie potrzeby lub do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownikom serwisu www.solution-park.com przysługują następujące prawa:

prawo dostępu (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), aktualizacji i kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w przypadku gdy takie dane są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RGPD)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 RODO)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 RODO)
prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Użytkowników, w przypadku gdy takie dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RODO)
prawo do określenia, co stanie się z danymi Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru, komu www.solution-park.com ma przekazać (lub nie) ich dane osobom trzecim, które wcześniej wskazali
Gdy tylko www.solution-park.com dowie się o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji od Użytkownika, www.solution-park.com zobowiązuje się do zniszczenia danych Użytkownika, chyba że konieczne jest ich zachowanie do celów dowodowych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się, w jaki sposób www.solution-park.com wykorzystuje jego dane osobowe, poprosić o ich sprostowanie lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, może skontaktować się z www.solution-park.com na piśmie na następujący adres

Solution Park - DPO
44 rue Montméjean 33100 BORDEAUX.
W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby, aby www.solution-park.com poprawił, zaktualizował lub usunął, identyfikując się dokładnie za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych Osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na www.solution-park.com przez prawo, w szczególności w odniesieniu do przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Użytkownicy www.solution-park.com mogą również złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

www.solution-park.com zobowiązuje się nie przetwarzać, nie hostować ani nie przekazywać Informacji zebranych od swoich Klientów do kraju znajdującego się poza Unią Europejską lub uznanego przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni" bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. Jednakże www.solution-park.com zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych, pod warunkiem, że oferują oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

www.solution-park.com zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności do zapewnienia, że nie zostaną one przekazane osobom nieupoważnionym. Jeśli jednak www.solution-park.com zostanie poinformowany o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta, musi on jak najszybciej poinformować o tym Klienta i poinformować go o podjętych środkach naprawczych. Ponadto www.solution-park.com nie gromadzi żadnych "danych wrażliwych".

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne www.solution-park.com i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

W ramach swoich obowiązków i w celach określonych powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych Użytkowników na stronie www.solution-park.com są nasi pracownicy obsługi klienta.

7.5 Rodzaje gromadzonych danych

W przypadku użytkowników strony internetowej www.solution-park.com gromadzimy następujące dane, które są niezbędne do działania usługi i które będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu stosunku umownego:
Dane zebrane na stronie

Strona www.solution-park.com gromadzi również informacje w celu poprawy komfortu użytkowania i zapewnienia kontekstowych porad:
Adres e-mail użytkownika jest gromadzony w przypadku zamówienia wersji próbnej w usłudze Solution Park, ale będzie wykorzystywany wyłącznie do celów, na które użytkownik wyraził zgodę (np. wysłanie wersji próbnej).

Dane te są przechowywane przez okres maksymalnie 9 miesięcy po zakończeniu stosunku umownego.

8. Powiadomienie o incydencie

Pomimo naszych najlepszych starań, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Nie możemy zatem zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.
Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy zainteresowanych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni informowani o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich konta i aby dostarczać im wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia ich własnych obowiązków sprawozdawczych.

Żadne dane osobowe użytkownika strony www.solution-park.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie odkupu www.solution-park.com i jego praw pozwoliłoby na przekazanie wyżej wymienionych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony www.solution-park.com.

Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, www.solution-park.com korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Przetwarzając Dane Osobowe, www.solution-park.comprend podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Łącza hipertekstowe, pliki cookie i znaczniki internetowe

Witryna www.solution-park.com zawiera szereg hipertekstowych linków do innych witryn, utworzonych za zgodą www.solution-park.com. Jednakże www.solution-park.com nie jest w stanie sprawdzać zawartości stron odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

O ile użytkownik nie zdecyduje się na dezaktywację plików cookie, akceptuje fakt, że witryna może z nich korzystać. Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie, bezpłatnie, korzystając z opcji dezaktywacji oferowanych użytkownikowi i opisanych poniżej, pamiętając, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części Usług oferowanych przez witrynę.

9.1 PLIKI COOKIE

Plik "cookie" to niewielki plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) (zwany dalej "Cookies"). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny użytkownika, dostawca usług internetowych użytkownika, system operacyjny użytkownika oraz data i godzina dostępu. Pliki cookies w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia końcowego Użytkownika.

www.solution-park.com może przetwarzać informacje o wizycie Użytkownika w Witrynie, takie jak przeglądane strony i przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te umożliwiają www.solution-park.com ulepszanie zawartości Witryny i komfortu przeglądania przez Użytkownika.

Ponieważ pliki cookie ułatwiają przeglądanie i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownicy mogą skonfigurować swoją przeglądarkę, aby umożliwić im podjęcie decyzji o ich akceptacji lub odrzuceniu, tak aby pliki cookie były przechowywane na terminalu lub, przeciwnie, były odrzucane, systematycznie lub w zależności od nadawcy. Użytkownicy mogą również skonfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki tak, aby od czasu do czasu mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie zapisany na ich terminalu. www.solution-park.com informuje użytkowników, że w takim przypadku funkcje ich oprogramowania przeglądarki mogą nie być dostępne.

Jeśli Użytkownik odmówi zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu końcowym lub w przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie zapisane pliki cookie, Użytkownik zostanie poinformowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może to również mieć miejsce w przypadku, gdy www.solution-park.com lub jeden z jego dostawców usług nie jest w stanie rozpoznać, ze względu na kompatybilność techniczną, typu przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być połączony z Internetem.

W stosownych przypadkach www.solution-park.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem działania Witryny i wszelkich usług oferowanych przez www.solution-park.com, wynikające z (i) odrzucenia plików cookie przez Użytkownika (ii) braku możliwości zarejestrowania lub sprawdzenia przez www.solution-park.com plików cookie niezbędnych do ich działania z powodu wyboru Użytkownika. W celu zarządzania plikami cookie i wyborami Użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które wskaże, w jaki sposób Użytkownik może zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. www.solution-park.com może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając ikony poświęcone sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus pojawiające się na stronie internetowej www.solution-park.com lub w jej aplikacji mobilnej i jeśli użytkownik zaakceptował zapisywanie plików cookie, kontynuując przeglądanie strony internetowej www.solution-park.com lub aplikacji mobilnej, Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również zapisywać pliki cookie na terminalach użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na terminalach użytkowników tylko wtedy, gdy wyrażą oni na to zgodę, kontynuując przeglądanie witryny. Strona internetowa Internet lub aplikacja mobilna www.solution-park.com. Użytkownicy mogą jednak w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie tego rodzaju plików cookie przez www.solution-park.com.

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWE

Witryna www.solution-park.com może czasami wykorzystywać sygnały nawigacyjne (znane również jako "tagi", tagi akcji, jednopikselowe pliki GIF, przezroczyste pliki GIF, niewidoczne pliki GIF i pliki GIF typu "jeden do jednego") i wdrażać je za pośrednictwem wyspecjalizowanego partnera zajmującego się analityką internetową, który może znajdować się (a tym samym przechowywać powiązane informacje, w tym adres IP użytkownika) w obcym kraju.

Znaczniki te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających internautom dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny.
Technologia ta umożliwia www.solution-park.com ocenę reakcji odwiedzających na Stronę i skuteczności jej działań (na przykład liczby otwarć strony i przeglądanych informacji), a także korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może gromadzić informacje na temat osób odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pomocą tych znaczników, tworzyć raporty dotyczące aktywności na Stronie dla www.solution-park.com i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze Strony i Internetu.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej www.solution-park.com podlegają prawu francuskiemu.
Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, właściwe sądy w Bordeaux mają wyłączną jurysdykcję.

pl_PLPolish