Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden 

 1. Over ons 

SOLUTION PARK, een SAS met een kapitaal van 8.000 euro, met maatschappelijke zetel te Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van BORDEAUX onder nummer 844 899 021, vertegenwoordigd door de heer CHARLIE DEFRESNE (hierna de "Vennootschap" genoemd). Bedrijf"). De Vennootschap biedt de volgende diensten aan: marketing van software voor parkeerbeheer. 

 1. Preambule 

Het Bedrijf nodigt zijn Gebruikers uit om deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zorgvuldig te lezen. ALGEMENE VOORWAARDEN" ). De GCS/GU zijn van toepassing op alle Diensten die door het Bedrijf aan zijn Klanten in dezelfde categorie worden geleverd, ongeacht eventuele clausules in de documenten van de Klant, in het bijzonder zijn algemene inkoopvoorwaarden. 

De GCS/GU worden systematisch verstuurd naar elke Klant die daarom vraagt. 

De Klant is verplicht de AV/GGU te lezen voordat hij een Bestelling plaatst. 

In het geval van een latere wijziging van de GCS/GU, is de Klant gebonden aan de versie die van kracht was op het moment dat de Bestelling werd geplaatst. 

De gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van het Bedrijf vormen het bewijs van de transacties die met de Klant zijn gesloten. 

 1. Definities 

Klant "betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die een Bestelling plaatst op deze Website; 

bestellen Bestelling" verwijst naar elke bestelling die door een op deze Site geregistreerde Gebruiker wordt geplaatst om gebruik te maken van de Diensten van de Onderneming; 

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden "of ALGEMENE VOORWAARDEN "Deze algemene verkoop- en online gebruiksvoorwaarden; 

Consument "de koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt voor professionele doeleinden en/of buiten zijn professionele activiteit; 

Professioneel "de koper, ongeacht of deze een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is, handelend in het kader van zijn of haar beroepsactiviteit; 

Diensten "verwijst naar alle diensten die door het Bedrijf via deze Site aan Gebruikers worden aangeboden; 

Website "verwijst naar deze Site, d.w.z. www.solution-park.com; 

Bedrijf "verwijst naar Société SOLUTION PARK, meer volledig beschreven in Artikel I hiervan; en 

Gebruiker "verwijst naar elke persoon die de Site gebruikt. 

 1. Registratie 

Registratie op de Site staat open voor alle rechtspersonen of individuen van meerderjarige leeftijd en met volledige persoonlijkheid en handelingsbekwaamheid. 

Het gebruik van de Diensten die op de Site worden aangeboden, is afhankelijk van de registratie van de Gebruiker op de Site. Registratie is gratis. 

Om te registreren moet de Gebruiker alle verplichte velden invullen, zonder welke de dienst niet kan worden geleverd. Als dit niet gebeurt, kan de registratie niet worden voltooid. 

De gebruiker garandeert en verklaart op erewoord dat alle informatie die hij op de Site meedeelt, met name bij zijn inschrijving, juist en waar is. Ze verbinden zich ertoe hun persoonlijke informatie bij te werken op de pagina die aan deze informatie is gewijd en die beschikbaar is in hun account. 

Alle geregistreerde gebruikers hebben een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen onder geen beding worden doorgegeven aan derden, op straffe van verwijdering van het account van de geregistreerde Gebruiker. Elke Geregistreerde Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het misbruiken van de identiteit van een Gebruiker. Als een Gebruiker op enig moment fraude vermoedt, dient hij/zij zo snel mogelijk contact op te nemen met het Bedrijf, zodat dit de nodige maatregelen kan nemen en de situatie kan corrigeren. 

Elke Gebruiker, of dit nu een rechtspersoon of een individu is, mag slechts één account hebben op de Site. 

In geval van niet-naleving van de AVG/GU, in het bijzonder het aanmaken van meerdere accounts voor één persoon of het verstrekken van valse informatie, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om alle accounts die zijn aangemaakt door de overtredende Geregistreerde Gebruiker tijdelijk of permanent te verwijderen. 

Het verwijderen van de account leidt tot het permanente verlies van alle voordelen en diensten die op de Site zijn verkregen. Bestellingen die door de Site zijn geplaatst en gefactureerd voordat de account is verwijderd, worden echter onder de normale voorwaarden verwerkt. 

In het geval van verwijdering van een account door de Onderneming wegens het niet naleven van de plichten en verplichtingen zoals uiteengezet in de AV/GV, is het de overtredende Gebruiker formeel verboden zich opnieuw rechtstreeks, via een ander e-mailadres of via een tussenpersoon op de Site te registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming. 

 1. Diensten en prijzen 

De diensten die onder de GCS/GU vallen, zijn de diensten die worden vermeld op de Website die rechtstreeks door het bedrijf of zijn partnerserviceproviders worden aangeboden. 

De diensten worden beschreven op de desbetreffende pagina van de Site en alle essentiële kenmerken ervan worden vermeld. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de genoemde dienst uit te voeren wanneer de Gebruiker niet in aanmerking komt. 

Wanneer een geregistreerde Gebruiker een dienst wenst te verkrijgen die door de Onderneming via de Site wordt verkocht, komt de prijs die op de pagina van de dienst wordt aangegeven overeen met de prijs in euro's exclusief belasting (HT) en houdt deze rekening met de geldende kortingen op de dag van de Bestelling. De aangegeven prijs is exclusief bijkomende kosten, die indien van toepassing zullen worden aangegeven in het overzicht voordat de bestelling wordt geplaatst. 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Het verplicht zich om diensten te factureren tegen het tarief dat van toepassing is op het moment dat ze worden besteld. Voor diensten waarvan de prijs niet vooraf bekend is of niet met zekerheid kan worden aangegeven, wordt een gedetailleerde offerte naar de Klant gestuurd. 

In geen geval mag een Gebruiker de toepassing eisen van kortingen die niet meer van kracht waren op de datum van de Bestelling. 

 1. Besturingselementen 

Bestellingen kunnen pas worden geplaatst nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd op de Site. Zodra Gebruikers zijn ingelogd op hun account, kunnen ze Diensten toevoegen aan hun virtuele winkelmandje. Ze kunnen de samenvatting van hun virtuele mandje bekijken om de Services die ze willen bestellen te bevestigen en hun Bestelling afronden door op de knop "Bestelling" te drukken. 

De Klant moet dan zijn/haar adres, de leveringsmethode en een geldige betalingsmethode invoeren om de bestelling af te ronden en het verkoopcontract tussen hem/haar en het Bedrijf op te stellen. 

Een Bestelling wordt geregistreerd op de Site wanneer de Klant de AV aanvaardt door het juiste vakje aan te vinken en de Bestelling valideert. Deze validatie vormt het bewijs van het verkoopcontract. De voltooiing van de Bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en voorwaarden van de diensten zoals vermeld op de Site. 

Zodra een Bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging bevat een samenvatting van de Bestelling en de informatie met betrekking tot de levering van de dienst(en). 

In geval van niet-betaling, onjuist adres van de Klant of een ander probleem met de account van de Klant, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost. Als het onmogelijk is om de dienst uit te voeren, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld op het adres dat aan de Onderneming is opgegeven. In dit geval wordt de bestelling voor deze dienst geannuleerd en terugbetaald, terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft. 

Het Bedrijf kan de Klant prijsverminderingen, kortingen en rabatten toekennen afhankelijk van het aantal bestelde Diensten of de regelmaat van de Bestellingen, in overeenstemming met de door het Bedrijf gestelde voorwaarden. 

 1. Betalingsvoorwaarden 

Tenzij anders bepaald, worden alle verkopen contant betaald wanneer de Bestelling wordt geplaatst. 

Afhankelijk van de aard of de waarde van de Bestelling, blijft het Bedrijf vrij om een aanbetaling of betaling van de volledige prijs te vragen wanneer de Bestelling wordt geplaatst of wanneer de factuur wordt ontvangen. 

Betaling kan worden gedaan door : 

Cheque Bankoverschrijving Creditcard 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de diensten op de overeengekomen factuurdatum, betaalt de Professionele klant de Vennootschap een boete voor te late betaling tegen het tarief dat door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar herfinancieringstransactie. De gebruikte financieringsoperatie is de meest recente op de datum van de Dienstorder. 

Naast de boetes voor laattijdige betaling geeft elk bedrag, inclusief de waarborg, dat niet betaald is op de vervaldag automatisch aanleiding tot de betaling van een forfaitaire boete van 40 euro om de inningskosten te dekken. 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de diensten op de overeengekomen datum op de factuur, is de Consument Klant het Bedrijf een boete voor te late betaling verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 

De Klant mag boetes voor te late levering van bestelde diensten niet verrekenen met bedragen die de Klant aan de Onderneming verschuldigd is voor de aankoop van Diensten die op de Site worden aangeboden. 

De door de Klant verschuldigde boete, zowel Professioneel als Consument, wordt berekend op het bedrag, inclusief alle belastingen, van het resterende verschuldigde bedrag en loopt vanaf de vervaldatum van de prijs zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is. 

In geval van niet-naleving van de hierboven beschreven betalingsvoorwaarden behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de verkoop te annuleren of op te schorten. 

 1. Prestaties van diensten 

De op de Site bestelde diensten worden geleverd door : 

SAS Solution Park (SIRET 844 899 021 00019). 

Het Bedrijf verplicht zich om al zijn personele en materiële middelen in te zetten om de service te verlenen binnen het tijdsbestek dat is aangekondigd bij het plaatsen van de Bestelling. Het Bedrijf kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de uitvoering van de service die worden veroorzaakt door fouten waarvoor het Bedrijf niet verantwoordelijk is. 

Als de diensten niet binnen de gestelde termijn zijn geleverd, kan de Klant om ontbinding van de verkoop verzoeken onder de voorwaarden van de artikelen L216-2 en L216-3 van de Franse Code de la Consommation. De door de Klant betaalde bedragen worden uiterlijk veertien dagen na de annulering van het contract terugbetaald. Deze bepaling is niet van toepassing als de vertraging van het Bedrijf te wijten is aan een fout van de Klant of aan een geval van overmacht, d.w.z. het optreden van een onvoorzienbare, onweerstaanbare gebeurtenis buiten de macht van het Bedrijf. 

In het geval dat de uitvoering van een fysieke dienst niet kon worden uitgevoerd of werd uitgesteld vanwege een fout in het door de Klant opgegeven adres, zijn de reiskosten van de dienstverlener die door de Onderneming is aangesteld om de mislukte dienst uit te voeren voor rekening van de Klant. 

 1. Schade 

Voor alle Bestellingen die op deze Site worden geplaatst, heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen binnen 30 dagen nadat de Dienst is verleend. 

Om dit klachtrecht uit te oefenen, moet de Klant het Bedrijf, op het adres Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC, een verklaring sturen waarin hij zijn voorbehouden en klachten uit, samen met de relevante bewijsstukken. 

Een claim die niet voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden wordt niet geaccepteerd. 

Na onderzoek van de klacht kan de Site in voorkomend geval de Diensten zo snel mogelijk en op eigen kosten vervangen of terugbetalen. 

 1. Herroepingsrecht van de consument 

De Consument heeft een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf het plaatsen van de Bestelling, behalve voor de producten die worden genoemd in artikel L221-28 van de Consumentenwet zoals hieronder weergegeven: 

"Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten : 

1° De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument uitdrukkelijk zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;2° De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt die niet waarover de handelaar controle heeft en die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens de wachttijd; 

3° De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;4° De levering van goederen die snel bederven of aflopen; 

5° De levering van goederen die door de consument na levering werden ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden; 

6° de levering van goederen die na de levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen; 

7° De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft; 

8° Onderhouds- of herstellingswerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis en op uitdrukkelijk verzoek van de consument moeten worden uitgevoerd, binnen de grenzen van de reserveonderdelen en de werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om aan de noodsituatie het hoofd te bieden; 

9° De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze door de consument na levering zijn ontzegeld; 

10° Levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten voor deze publicaties; 

11° Gesloten op een openbare veiling ; 

12° Verschaffen van accommodatie, met uitzondering van woonaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten plaatsvinden; 

13° De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument uitdrukkelijk zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. 

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument een verklaring van herroeping sturen naar het adres 33 rue Montmejean (33100) Bordeaux. 

Hij/zij zal worden terugbetaald voor alle betaalde vergoedingen voor de levering van diensten binnen 14 dagen nadat het Bedrijf op de hoogte is gesteld van zijn/haar herroepingsverklaring. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel als voor de aankoop is gebruikt. 

Als de dienst echter al is begonnen op de datum waarop het Bedrijf op de hoogte wordt gesteld van de herroeping, wordt de waarde die overeenkomt met de al geleverde dienst afgetrokken van de restitutie. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel als voor de aankoop. 

 1. Verwerking van persoonlijke gegevens 

De registratie op de Site brengt de verwerking van persoonsgegevens van de Klant met zich mee. Indien de Klant de verwerking van zijn/haar gegevens weigert, wordt hij/zij verzocht de Site niet te gebruiken. 

Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. 

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de Klant bovendien te allen tijde het recht om al zijn/haar persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te rectificeren, te wijzigen en zich ertegen te verzetten. Dit kan schriftelijk, per post en met bewijs van identiteit, op het volgende adres: 27 Ch. des Greses, Laverdarié (81100 ) CASTRES . 

Deze persoonsgegevens zijn nodig om de Bestelling van de Klant te verwerken en, indien van toepassing, facturen uit te schrijven, evenals om de functionaliteit van de Site te verbeteren. 

 1. Verzamelde gegevens delen 

De Site kan gebruik maken van derde bedrijven om bepaalde activiteiten uit te voeren. Door op de Site te surfen, accepteren Klanten dat derde bedrijven toegang hebben tot hun gegevens om de Site goed te laten functioneren. 

Deze externe bedrijven hebben alleen toegang tot de verzamelde gegevens om een specifieke taak uit te voeren. 

De Site blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. 

Daarnaast kan de Gebruiker informatie of commerciële aanbiedingen van het Bedrijf of zijn partners ontvangen. 

De Gebruiker kan te allen tijde weigeren om deze commerciële aanbiedingen te ontvangen door te schrijven naar het bovenstaande adres van het Bedrijf of door te klikken op de link die hiertoe is opgenomen in de ontvangen e-mails. 

Bovendien kunnen gegevens van de Klant zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant aan derden worden doorgegeven voor de volgende doeleinden: 

de wet naleven iemand beschermen tegen ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood fraude of aanvallen op het bedrijf of zijn gebruikers bestrijden de eigendomsrechten van het bedrijf beschermen. 

 1. Gegevensbescherming 

De onderneming zorgt voor een beveiligingsniveau dat passend is en in verhouding staat tot de gelopen risico's en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen, in overeenstemming met het Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016

Deze maatregelen vormen echter geenszins een garantie en verplichten het Bedrijf niet tot enige resultaatsverplichting met betrekking tot gegevensbeveiliging. 

 1. Cookies 

Om haar Gebruikers in staat te stellen optimaal te browsen op de Site en de werking van de verschillende interfaces en applicaties te verbeteren, kan de Onderneming een cookie op de computer van de Gebruiker plaatsen. Deze cookie slaat informatie op met betrekking tot het browsen op de Site, evenals gegevens die door Gebruikers zijn ingevoerd (met name zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord). 

De Gebruiker geeft de Onderneming uitdrukkelijk toestemming om een bestand, "cookie" genaamd, op de harde schijf van de Gebruiker te plaatsen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookie te blokkeren, de opslagperiode te wijzigen of te verwijderen via zijn browserinterface. Indien de systematische deactivering van cookies in de browser van de Gebruiker hem/haar verhindert bepaalde diensten of functionaliteiten van de Site te gebruiken, vormt deze storing in geen geval schade voor het lid, dat hierdoor geen aanspraak kan maken op enige vergoeding. 

 1. Veranderingen 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Site, de daarop aangeboden diensten, de AV/GV en alle leveringsprocedures of andere onderdelen van de door de Vennootschap via de Site geleverde diensten te wijzigen. 

Bij het plaatsen van een Bestelling is de Gebruiker onderworpen aan de bepalingen in de GCS/GU die van kracht zijn op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst. 

 1. Aansprakelijkheid 

De Onderneming kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de Website en hoewel de Onderneming alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de dienst altijd beschikbaar is, kan deze op elk moment worden onderbroken. Bovendien behoudt de Onderneming zich het recht voor om, op vrijwillige basis, de Website onbeschikbaar te maken om updates, verbeteringen of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 

Zoals eerder hierin vermeld, kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering van een dienst om redenen die buiten zijn macht liggen, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar zijn of waarvoor het Bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gehouden. 

 1. Intellectueel eigendom 

Het handelsmerk, logo en grafisch charter van deze Site zijn geregistreerd bij het INPI en zijn werken die beschermd worden door het intellectueel eigendomsrecht, waarvan de eigendom exclusief toebehoort aan het Bedrijf. Elke gehele of gedeeltelijke verspreiding, gebruik, weergave of reproductie zonder de uitdrukkelijke toestemming van voornoemd bedrijf stelt de overtreder bloot aan civiel- en strafrechtelijke vervolging. 

 1. Bevoegdheidsclausule 

De wet die van toepassing is op het GCS/GUU is de Franse wet. Elk geschil dat kan ontstaan tussen het Bedrijf en een Gebruiker bij de uitvoering van deze Voorwaarden zal worden onderworpen aan een poging tot minnelijke schikking. Als dit niet lukt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde gewone rechtbanken. 

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat hij een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, bij de Commission de la Médiation de la Consommation (Commission de la Médiation de la Consommation) voorzien in artikel L534-7 van de Franse Consumentencode, of bij bestaande sectorale bemiddelingsinstanties. Zij kunnen in geval van een geschil ook een beroep doen op elke alternatieve geschillenbeslechtingsmethode. 

 1. Precontractuele informatie 

Voorafgaand aan het plaatsen van hun Bestelling, erkennen Klanten dat zij op een leesbare en begrijpelijke manier zijn voorzien van het GCS/GUI en de informatie en gegevens die worden vermeld in artikelen L111-1 tot L111-7 van de Franse Consumenten Code, en in het bijzonder : 

de essentiële kenmerken van de Diensten; de prijs van de Diensten; de datum of uiterste datum waarop het Bedrijf zich ertoe verbindt de Dienst te verlenen; informatie over de identiteit van het Bedrijf (post-, telefoon- en elektronische contactgegevens); informatie over de wettelijke en contractuele garanties en de procedures om deze toe te passen; de mogelijkheid om een beroep te doen op conventionele bemiddeling in geval van een geschil; informatie over het herroepingsrecht (uiterste datum, procedures om dit uit te oefenen). 

Het plaatsen van een Bestelling op de Site impliceert aanvaarding van de GCS/GUU. De Klant kan zich niet beroepen op een tegenstrijdig document. 

Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1e verdieping - 33700 MÉRIGNAC

 1. Sponsor een parkeerplaats 

In het geval van een sponsoring van een parkeerplaats moet de gesponsorde parkeerplaats minstens 3 maanden klant blijven van Solution Park om de sponsoring te valideren. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld door een gespecialiseerde advocaat en zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopieer ze niet, anders kunt u worden vervolgd wegens schending van het auteursrecht.