Juridische informatie

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Diensten: Solution Park & www.solution-park.com biedt klanten diensten, software en informatie.

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst, afbeeldingen en video's.

Klantinformatie: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door www.solution-park.com voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.solution-park.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar : SAS Solution Park Capital social de 8000€ Numéro de TVA: FR66844899021 - Parc Innolin - 15 allée des Acacias - Bât C - 1er étage - 33700 MÉRIGNAC

Siret : 84489902100027

Verantwoordelijke voor publicatie - DPO Verantwoordelijke voor gegevensverwerking: Charlie Defresne - contact@solution-park.com / 07 60 32 13 10
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: webmaster@solution-park.com

Website maken en onderhouden

https://www.solution-park.com

Gastheer : ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming: rgpd@solution-park.com

Deze juridische kennisgevingen zijn ontleend aan het model van de Orson.io-generator.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom en toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de website www.solution-park.com impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website www.solution-park.com wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Solution Park kan echter besluiten om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zich inspant om gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie.
De website www.solution-park.com wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website www.solution-park.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.
www.solution-park.com streeft ernaar om de informatie op de website www.solution-park.com zo nauwkeurig mogelijk te maken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit de schuld is van het bedrijf zelf of van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.solution-park.com wordt alleen als richtlijn gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.solution-park.com niet volledig. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript, PHP, Html en Css technologieën.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.
De website www.solution-park.com wordt gehost door een serviceprovider in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR: nr. 2016-679).

Het doel is om een service te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van de service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

www.solution-park.com en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van netwerkstoringen die de toegang tot de server verhinderen.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

www.solution-park.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website. website internet, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: www.solution-park.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.
Sommige foto's zijn afkomstig van de volgende websites: unsplash.com, stock.adobe.com, pixabay.com, waarvoor onze dank.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

www.solution-park.com & Solution Park treden op als uitgevers van de site. www.solution-park.com Solution Park is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de gepubliceerde inhoud.

www.solution-park.com & Solution Park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.solution-park.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

www.solution-park.com & Solution Park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.solution-park.com.
Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. www.solution-park.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze zone is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt www.solution-park.com zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van de Persoonsgegevens: Solution Park. www.solution-park.comest vertegenwoordigd door Charlie Defresne, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt www.solution-park.com zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.
Wanneer www.solution-park.com Persoonsgegevens verwerkt, neemt www.solution-park.com alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor www.solution-park.com ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

www.solution-park.com kan sommige of alle van de volgende gegevens verwerken:

om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
om de navigatie op de Website : verbindings- en gebruiksgegevens
om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op www.solution-park.com: e-mailadres
voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres
www.solution-park.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden daarom alleen gebruikt waar nodig of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van www.solution-park.com de volgende rechten:

het recht van toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), actualisering en volledigheid van de gegevens van Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of opslaan verboden is
het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
het recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD)
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (Artikel 21 RGPD)
het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)
het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie www.solution-park.com hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen
Zodra www.solution-park.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt www.solution-park.com zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om ze te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe www.solution-park.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan wil vragen of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met www.solution-park.com op het volgende adres

Oplossing Park - DPO
44 rue Montméjean 33100 BORDEAUX.
In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen door www.solution-park.com, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet oplegt aan www.solution-park.com, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van www.solution-park.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

www.solution-park.com verbindt zich ertoe de verzamelde Informatie van haar Klanten niet te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. www.solution-park.com blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: Nr. 2016-679).

www.solution-park.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te bewaren en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht van www.solution-park.com wordt gebracht, moet deze de Klant zo snel mogelijk informeren en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt www.solution-park.com geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door www.solution-park.com dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers op www.solution-park.com onze medewerkers van de klantenservice.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Voor gebruikers van de website www.solution-park.com verzamelen we de volgende gegevens, die essentieel zijn voor het functioneren van de service en die maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Gegevens verzameld op de site

www.solution-park.com verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Uw e-mailadres wordt verzameld als u een proefversie van de Solution Park-service aanvraagt, maar wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming geeft (bijv. het verzenden van een proefversie).

Deze gegevens worden maximaal 9 maanden na het einde van de contractuele relatie bewaard.

8. Melding van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.
Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.solution-park.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van www.solution-park.com en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.solution-park.com.

Beveiliging
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt www.solution-park.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt www.solution-park.comprend alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internettags

De website www.solution-park.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van www.solution-park.com zijn opgezet. www.solution-park.com kan de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht echter niet controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies te deactiveren, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden beschreven, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

9.1. COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna "Cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

www.solution-park.com verwerkt waarschijnlijk informatie over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina's en uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan www.solution-park.com de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren.

Aangezien Cookies het browsen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kunnen Gebruikers hun browser zo configureren dat ze kunnen beslissen of ze deze al dan niet aanvaarden, zodat Cookies op de terminal worden opgeslagen of daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. www.solution-park.com informeert Gebruikers dat in dit geval mogelijk niet alle functies van hun browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker weigert om cookies op te slaan op zijn/haar terminal of browser, of als de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer www.solution-park.com of een van zijn serviceproviders om redenen van technische compatibiliteit niet in staat is om het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen.

In voorkomend geval wijst www.solution-park.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door www.solution-park.com, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor www.solution-park.com om de Cookies noodzakelijk voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

Gebruikers kunnen er op elk moment voor kiezen om hun wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. www.solution-park.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de www.solution-park.com Website of in de mobiele applicatie, en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de www.solution-park.com Website of mobiele applicatie, ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de site. Website internet of mobiele toepassing van www.solution-park.com. Gebruikers kunnen echter te allen tijde hun toestemming voor het plaatsen van dit type cookie op www.solution-park.com intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

www.solution-park.com kan af en toe webbakens (ook bekend als "tags", actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) gebruiken en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en daarom gerelateerde informatie opslaat, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.
Deze technologie stelt www.solution-park.com in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit op de Site voor www.solution-park.com en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.solution-park.com is onderworpen aan het Franse recht.
Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, hebben de bevoegde rechtbanken van Bordeaux exclusieve jurisdictie.

nl_BEDutch